กล้าลงลายมือ

ได้รับ

ลายมือ

ของเพื่อน

เพื่อนของคุณจะเขียนชื่อคุณด้วยลายมือของเขา