Confession Box

Hướng dẫn:

  • Nhập tên của bạn.
  • Create your Confession Box
  • Chia sẻ đường dẫn với bạn bè.
  • Họ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của bạn.
  • Kiểm tra câu trả lời của họ trên Bảng bạn bè.

Confession Box

Your Confession Box will have these questions