Thử Thách Chữ Viết Tay

Lấy

chữ viết tay

của bạn bè

Bạn của bạn sẽ viết tên bạn bằng chữ viết tay của họ